קניין, נחלה, מתנה

   היבטים הלכתיים מושגיים של שלושה מושגים ביחס

   לארץ ישראל

   אורי צור                                              

 

 

1

איכות הסביבה בתקנות הקהילה

   שלמה א' גליקסברג                

 

15

התגלות ב"קול דממה דקה"

   הרהורים על סמליות וראליה

   דוד שניאור                     

 

43

פרשנות ה'צור' בספר שמות:

מן הראליה לפרשנות ספרותית

   ישראל רוזנסון                  

 

52

   

              

From the Eggs of Dodos the Horns of Aurochsen:

   The Extinction of Species in Jewish Thought 

   Natan Slifkin                                                                  64

Of Tragedies and Crises

   Talmudic Views on Managing  the Commons 

   Jeremy Benstien                                                             83