"ושבתה הארץ" לדרכו של הרמב"ם בתפיסת מצוות השמיטה

 

     שלמה א' גליקסברג

1

סיסרא בשביעית מצוות שביעית הקרקע והזיכרון

 

     ישראל רוזנסון

18

מעמדם של בעלי החיים בשנת השמיטה

 

     שלמה א' גליקסברג

27

השמיטה במשנת הרב עוזיאל

 

     יעקב הדני

46

מצוות השמיטה במשנתו של הרש"ר הירש

 

     סיון מורבריאן

51

מלאכות בעלות השפעה סגולית ומאגית בשבת ובשביעית

 

     שלמה א' גליקסברג

61

פרסומים בענייני שביעית

 

     יוסי שפנייר

               

                        גליונות קודמים

 

 

83

 

 

 

 

 

                                                                                        הדפסת הגיליון

studio valdman