issn 1565-8058
עדיף לצפיה ברזולוציה 1024x768

 

 

 

 
שיח שדה
כתב עת למקום סביבה ויהדות
עורכים: פרופ' ישראל רוזנסון, ד"ר יוסי שפנייר, ד"ר שלמה גליקסברג
גליון מספר 5 * תשרי תשס"ט   אוקטובר 2008

  • הטיפול בפסולת ובשפכים בתקופת חז"ל | אברהם אופיר שמש
    בעיית האשפה היא בעיה של העולם המודרני, אולם העסיקה גם את הקדמונים. במאמר יוצגו המושגים אשפה וזבל וההקשרים הרחבים שלהם, תוך הדגשת מיקומו של האשפה במרחב. כמו כן יוצגו בו סוגים שונים של אשפה בתקופות קדומות תוך התייחסות לטפול והפינוי שלהם כפי שהם באים לידי ביטוי במקורות חז"ל.


  • תפיסת גן העדן בראיה סביבתית | ישראל רוזנסון

  • במאמר זה מבקש הכותב להציע מבט אישי תוך הפניה למקורות על גן העדן כ'סביבה' קדומה, זאת תוך ניסיון להבנת המתח שבין ל'עובדה' ול'שומרה'. גן העדן הלא-ריאלי הפך עם השנים לסמל לסביבה פסיכולוגית, בד בבד עם היותו בסיס לדיונים הקשורים למקום ולסביבה שניתנים לקישור ליחס שבין האדם לסביבתו המודרנית בהקשרים של זיכרונות ושל קדושה.


מפת האתר
   
חיפוש באתר
   
הדפסת הגליון
   
רשימת תפוצה